Privacy Policy

Informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Algemeen

In het kader van uw gebruik van de Start 2 Run app (in België), Hardlopen met Evy app (in Nederland) en de gerelateerde websites in eigendom van Energy Lab zal u ons bepaalde persoonsgegevens doorgeven.

Wie verwerkt uw gegevens ?

Deze persoonsgegevens zullen door ENERGY NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder n° 0872.287.544, en met emailadres privacy@energylab.be, worden verwerkt.

Welke gegevens verwerken wij ?

1. De gegevens die u invult:

- Uw algemene persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, gekozen communicatietaal,…

- uw login en passwoord wanneer u een account creëert;

- Contactgegevens zoals e-mail, adres,…

- Algemene lichamelijke kenmerken zoals gewicht.

2. Gegevens die door het gebruik van de App worden gegenereerd:

- Gezondheidsgegevens of (berekende) gegevens die in relatie kunnen gebracht worden met lichamelijke conditie zoals bijvoorbeeld hartslag in rust, maximale hartslag, BMI,…

- Activiteitsgegevens inclusief afstand, duur, snelheid, GPS locatiegegevens en dit als gegevens doorheen de tijd van uw activiteit.

3. Indien u met Facebook inlogt, uw Facebook id en email adres.

4. Gegevens over uw gebruik van de website en van de app (inloggegevens, tijd, gebruikte browser, device model, IP-adres, e.d.).

5. Indien u aankopen verricht, de gegevens in verband met deze aankopen.

Doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens om het gebruik van de App en/of website mogelijk te maken.

Wij verwerken ook uw gegevens om uw informatie te sturen die voor u interessant kan zijn.

Meer bepaald gebruiken wij uw gegevens om:

Doel

 

Wettelijke basis

     
 
     

1. Het u mogelijk te maken om gebruik te maken van de app en de website, o.a. om u de mogelijkheid te geven deel te nemen aan onze wedstrijden, uitdagingen, prijstrekkingen en de prijzen in ontvangst te kunnen nemen die u eventueel kan winnen.

 

Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) GDPR)

     

2. Onze nieuwsbrief naar u te sturen indien u heeft gevraagd om deze nieuwsbrief te ontvangen;

 

Uw toestemming: u heeft zich hiervoor in onze app (instellingen) ingeschreven (artikel 6.1.a) GDPR).

U heeft altijd het recht om zich uit te schrijven.

     
 
     

3. Uw gebruik van de website en de app te personaliseren;

 

Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) GDPR)

     

4. Onze infrastructuur en bedrijfsbeleid te beheren, en te voldoen aan interne beleidsregels en procedures, onder meer deze op gebied van controle, financiën en boekhouding, facturatie en incasso, IT-systemen, data- en website hosting, bedrijfscontinuïteit, en beheer van archieven, documenten en prints; Bijvoorbeeld bij aankopen van lessenpakketten worden uw gegevens verwerkt om de aankoop en levering mogelijk te maken.

 

Dit is nodig voor het gebruik van de app en de website (artikel 6.1.b) GDPR) en kan ook noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) GDPR) en meer bepaald om (i) onze overeenkomst met uw werkgever te beheren, (ii) onze infrastructuren te beheren en (iii) de naleving van onze interne policies te controleren alsook de veiligheid van ons netwerk.

     

5. Met u te communiceren indien u ons berichten stuurt en om klachten op te lossen en verzoeken voor toegang tot of correctie van gegevens te behandelen;

 

Dit kan nodig zijn voor het beheer van het gebruik van de website en de app (artikel 6.1.b) GDPR) maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).Dit is ook noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: onze diensten verbeteren komt ten goede van iedereen: zowel ons als u (artikel 6.1.f) GDPR).

     

6. Marktonderzoek en -analyse, zoals tevredenheidsonderzoeken, te verrichten;

 

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: onze diensten beter kennen en verbeteren (artikel 6.1.f) GDPR).

     

7. Te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen (met inbegrip van regelgeving die niet van het land is waar u woont), zoals deze met betrekking tot anti-witwassen en antiterrorisme; te voldoen aan een gerechtelijke procedure; en te antwoorden op verzoeken van overheden (met inbegrip van overheden van andere landen dan het land waarin u woont);

 

Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).

     

8. Onze rechten te vestigen of te verdedigen; om onze activiteiten of die van bedrijven die behoren tot dezelfde groep of van partners te beschermen; om onze (of uw) rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of deze van de bedrijven die tot dezelfde groep behoren, te beschermen; en de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken;

 

Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR) of nog noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) GDPR) en meer bepaald om onze rechten te verdedigen bij klachten of geschillen met u of met derden.

     

9. u belangrijke informatie betreffende veranderingen in ons beleid, algemene voorwaarden, de Website, een mobiele applicatie en andere administratieve informatie te bezorgen.

 

Dit kan nodig zijn voor het gebruik van de website en de app (artikel 6.1.b) GDPR) maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van technieken van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. De achterliggende reden, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor u zijn de volgende:

· Optimaliseren en verpersoonlijken van individuele informatie en begeleiding

· Statistische gegevens en rapportering

· Aanpassen van overkoepelende programma’s in functie van deelnemers

· Algemeen en wetenschappelijk onderzoek rond gedragspatronen, motivatie en resultaten

Delen van persoonsgegevens met derden

ENERGY kan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens overmaken aan de volgende geadresseerden: andere vennootschappen van het Golazo-groep.

De Website en sommige onderdelen van de mobiele applicaties van ENERGY worden gebruikt om contact te houden en om interactie tussen de gebruikers mogelijk te maken.

Verwerkers en doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens doen wij soms beroep op derden (bijvoorbeeld op hostingbedrijven om uw data te bewaren, of op bedrijven om namens ons e-mails te sturen). Voor zover uw gegevens in dat kader worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, hebben wij ervoor gezorgd dat de bedrijven aan wie uw gegevens worden doorgestuurd wel een passend beschermingsniveau bieden. Meer bepaald hebben wij dan “Standard Contractual Clauses” (SCC) afgesloten met hen, of zijn deze bedrijven gecertificeerd onder het “Privacy Shield” programma met de Verenigde Staten van Amerika. Meer informatie over deze maatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar privacy@energylab.be.

Periode van bewaargeving

ENERGY NV zal de Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig om de hierboven uiteengezette doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode (i) nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) bij wet vereist of toegestaan is.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens alsook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden zich te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping, en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking); u heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die betrekking hebben op uw gezondheid op elk ogenblik in te trekken (in welk geval het gebruik van de app niet meer mogelijk zal zijn).

Gelieve voor een dergelijk verzoek of indien u vragen of opmerkingen hebt een e-mail te sturen naar dit adres: privacy@energylab.be.

Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van persoonsgegevens en als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Datum : 28/05/2018

Disclaimer

Deze disclaimer is een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker van de Hardlopen met Evy App en ENERGY NV (hierna: "Energy NV", "wij", "ons" of "onze") met betrekking tot het gebruik van de Hardlopen met Evy Application ("App"). ENERGY NV verstrekt deze Hardlopen met Evy App en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de App, of enige andere websites gelinkt naar of van deze App. In geen geval zal ENERGY NV aansprakelijk kunnen zijn jegens de gebruiker van de Hardlopen met Evy app of een derde partij voor enige vordering die in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de Hardlopen met Evy App ontstaat. Bovendien biedt ENERGY NV geen garantie dat deze applicatie ononderbroken of foutloos zal zijn, dat de gebreken zullen worden verholpen, of dat deze applicatie of de server die deze pagina's beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
Toepasselijk recht mag de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op op de gebruiker van de Hardlopen met Evy app van toepassing is. ENERGY NV is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan of voor virussen die uw mobiele telefoon of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de App.

Alle informatie van de gebruikers is bestemd voor Energy NV. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Energy NV. De wet van 8 december 1992 i.v.m de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

De inhoud van de App is geen medisch advies

De content die we bieden via de App, waaronder alle teksten, schema’s, foto's, beelden, illustraties, afbeeldingen, audio, video en audio-video-clips, en andere stoffen, of het nu door ons of door andere rekeninghouders of derden is, is niet bedoeld en dient niet te worden gebruikt in plaats van (A) het advies van een arts of andere medische professionals, (B) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (C) informatie die op of in een productverpakking of label vermeld staat. Onze content vormt geen medisch advies. Bij een noodgeval, bel dan onmiddellijk een arts. De gebruiker van deze App mag medisch advies nooit negeren of met vertraging naar medisch advies zoeken vanwege enige inhoud in deze App, en mag onze content niet gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van onze content, geheel of gedeeltelijk, of communicatie via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen de gebruiker van de App en ons in. De gebruiker van de App moet begrijpen dat wanneer hij/zij deelneemt aan een training of workout-programma, er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en/of overlijden bestaat.
ENERGY NV is niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App, of enig handelen of nalaten van de kant van de gebruiker van de App als gevolg van informatie die de gebruiker van de App heeft ontvangen van de App. De gebruiker van de App volgt het trainingsprogramma voorgesteld in de App vrijwillig en op eigen risico, en ontslaat en ontheft ENERGY NV van alle claims of rechtsgronden, bekend of onbekend, die voortvloeien uit het gebruik van de App.

Medische toestand

De gebruiker van de App aanvaardt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze applicatie. Er kunnen blessures optreden als de gebruiker van de App niet in voldoende fysieke conditie verkeert, en er kunnen ook blessures optreden door normaal gebruik van deze App. De instructies en adviezen die in de App zijn geenszins bedoeld als vervanging van medische begeleiding.

Copyright © Hardlopen met Evy 2013. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN